Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 314/15.12.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 314/15.12.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 15.12.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3176#1/17.11.2020г. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация                на кв. 23А по плана на кв.”Марийно” – Димитровград, с който част от…