Актуално

Обявление

Община Димитровград на основание чл.128,ал.2 от ЗУТ съобщава ,че във връзка с реализиране на проект „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., e изработен проект за изменение на Специализиран подробен устройствен план-паркоустройствен проект на Парк „Марица”, одобрен с решение №…

Община Димитровград от 17.05.2021г. стартира прием на документи от кандидати за потребители за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда - Патронажна грижа.

              Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „ Патронажна грижа + ”     О Б Я В Я В…