Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 148/14.06.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 148/14.06.2022г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 14.06.2022г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-657#3/23.05.2022г.                 заповед № РД-06-584/03.05.2022г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване         на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване                   на поземлен…