Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА УПИ „ЗА ЗЕЛЕСЯВАНЕ”, КВ. 179, ГР. ДИМИТРОВГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА УПИ „ЗА ЗЕЛЕСЯВАНЕ”, КВ. 179, ГР. ДИМИТРОВГРАД       На основание чл.127, ал.1 и във връзка чл.62a, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Димитровград съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във…

Протокол за преброяване на безстопанствените кучета - 2022

ПРОТОКОЛ           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с „Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и…

ОБЯВЛЕНИЕ  №53/27.02.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  №53/27.02.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 27.02.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-554/16.02.2023 г. за съобщаване на проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІІ, кв.250 по действащия план за регулация…