Актуално

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №РД-28-526/16.11.2022Г. ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.66 ОТ ЗМДТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Докладна записка №РД-28-526/16.11.2022г. на Кмета на Община Димитровград до Общински съвет Димитровград за приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Димитровград през 2023 година.  

Заповед за изменение на Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 21052.95.70 м. „Белия бряг”, гр. Димитровград.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 278 / 15.11.2022г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 15.11.2022 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-1382/20.04.2022г за съобщаване на заповед за изменение на Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 21052.95.70 м.…