Актуално

ЗАПОВЕД № РД-06-1260

ЗАПОВЕД   № РД-06-1260 Димитровград, 23.08.2021 г.     На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със нормалното протичане на събития от програмата за Празника на Димитровград и               Във връзка с организиране и провеждане на:             - Изложение „Ретро автобуси”  на…

ЗАПОВЕД № РД-06-1275

ЗАПОВЕД   № РД-06-1275 Димитровград, 26.08.2021 г.   На основание чл.44, ал.1 т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със създаване на нормална обстановка за провеждане на Празниците на Димитровград от 28.08.2021г. до 02.09.2021г.       I. НАРЕЖДАМ:   Всички събития, планирани…

З А П О В Е Д № РД-06-1259

З  А  П  О  В  Е  Д     № РД-06-1259   Димитровград, 23.08.2021 година                        На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и за нормалното протичане на събития от програмата за Празника на Димитровград,                 Във връзка с организиране и провеждане на:             -…

ЗАПОВЕД № РД-06-1261

ЗАПОВЕД   № РД-06-1261 Димитровград, 23.08.2021 г.   На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със нормалното протичане на събития от програмата за Празника на Димитровград, и               Във връзка с организиране и провеждане на:             - Официална, тържествена церемония по повод…

СЪОБЩЕНИЕ за открита процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство върху обект – публична общинска собственост- с.Странско и с.Ябълково

С Ъ О Б Щ Е Н И Е          Община Димитровград уведомява заинтересованите лица, че на интернет страницата на общината в Дейност „Общинска собственост” – „Обяви за търгове” са публикувани обявления за открита процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство  върху обект – публична общинска собственост:  …

ОБЯВЛЕНИЕ № 196/24.08.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 196/24.08.2021г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 24.08.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по повод обявения с писмо регистрационен индекс :                           УТКР-30-2272#1/21.07.2021г. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на общински УПИ ІІ – отреден „За стопанска дейност” в кв. 166…