Актуално

РД-06-1824 от 30.11.2021г. 01122021

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XIII398 и УПИ XII398, кв. 17, с. Брод, общ. Димитровград.

РД-06-1823 от 30.11.2021г. 01122021

Да се изработи проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот 21052.1018.140, м. „Габера”, гр. Димитровград.

РД-06-1822 от 30.11.2021г. по чл. 150 от ЗУТ

Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Склад за зърно” в поземлен имот с идентификатор 47843.500.15, м. „Стопански двор 1”, землище гр. Меричлери, общ. Димитровград

О Б Я В Л Е Н И Е № 263/29.11.2021год.

О Б Я В Л Е Н И Е № 263/29.11.2021год.   К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л     Днес 29.11.2021год. в Община Димитровград се състави настоящия  Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-2547#3/29.10.2021год.…

Проект за Подробен устройствен план - план за план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 21052.1018.233, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Жилищна сграда” в ПИ 21052.1018.233, м. „Габера”, гр. Димит

РД-06-1780 от 23.11.2021г.