Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 249 / 28.09.2020г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 28.09.2020 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2436#1/17.09.2020г. процедура за одобряване на проект за  изменение на Подробен устройствен план-план за улична и дворищна  регулация, с който въз основа на геодезическо заснемане, уличната ретулация при осови точки №№101-102-103-104-105 по…

ОБЯВЛЕНИЕ № 248 / 28.09.2020г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 28.09.2020 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2231#1/27.08.2020г. процедура за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план -план за регулация на УПИ V-85 и УПИ VІ-89 в кв.13 по плана на с.Долно Белево, с който към…

РД-06-1202 от 25.09.2020 г.

РД-06-1202 от 25.09.2020 г.  - ПУП - Парцеларен план - Специализирана план-схема