Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 120 / 04.06.2024г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 120 / 04.06.2024г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 04.06.2024 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№УТКР-30-1268/19.04.2024 г. за одобряване на Проект за Подробен устройствен план - изменение на план за  регулация на поземлен имот УПИ ХІ-235, кв.21, с. Горски извор,…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 119 / 04.06.2024г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 119 / 04.06.2024г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 04.06.2024 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-566/16.02.2024г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-615/25.04.2024 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 118 / 04.06.2024г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 118 / 04.06.2024г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 04.06.2024 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-888/15.03.2024г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-616/25.04.2024 г. на Кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за Подробен устройствен план –…