Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 97 / 12.03.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 97 / 12.03.2020г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 12.03.2020г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-33-3098#7/12.02.2020г. заповед №РД-06-162/11.02.2020г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване проект за допълване кадастралната основа на поземлен имот пл.№ 473, за който е отреден урегулиран поземлен…

Временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-261 Удължаване на Заповед №РД-06-188/18.02.2020 г. Димитровград 04.03.2020 година          На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт…