Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 207/03.09.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 207/03.09.2021г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 03.09.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по повод обявения с писмо регистрационен индекс :                          УТКР-30-2223#1/14.07.2021г. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ XII-143 в кв. 21 по плана на с.Воден, при което…

ОБЯВЛЕНИЕ № 200/30.08.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 200/30.08.2021г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 30.08.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс :                                      УТКР-30-1634#3/15.07.2021г. заповед № РД-06-1052/14.07.2021г. на Кмета                 на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на поземлен…