Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 325/29.12.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 325/29.12.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 29.12.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2567#3/26.11.2020г. заповед          № РД-06-1448/23.11.2020г. на Кмета на Община Димитровград и комбинирана скица – проект № 1482/19.11.2020г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен…

ЗАПОВЕД № РД-06-1620

ЗАПОВЕД № РД-06-1620 гр. Димитровград, 21.12.2020г.   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 321 / 21.12.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 321 / 21.12.2020г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ        Днес 21.12.2020г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2436#3/30.11.2020г. заповед №РД-06-1431/13.11.2020г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване проект  за изменение на Подробен устройствен план -план за регулация , с които съседни УПИ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 320 / 21.12.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 320 / 21.12.2020г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 21.12.2020г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2436#3/30.11.2020г. заповед №РД-06-1487/26.11.2020г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване проект за изменение на уличната регулация  при осови точки №№100-101-202-103-104 , северно от кв.13 по плана…