Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 137/10.06.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 137/10.06.2021г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 10.06.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по повод обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1426#1/11.05.2021г.                     Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ X-587       в кв. 64 по плана на с.Ябълково, при което…

РД-06-824 от 08.06.2021г. по чл. 150

РД-06-824 от 08.06.2021г. по чл. 150 - Парцеларен план РД-06-824 от 08.06.2021г. по чл. 150 - Спец. план-схема РД-06-824 от 08.06.2021г. по чл. 150

З А П О В Е Д № РД-06-740

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-740   Димитровград 27.05.2021 година            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по…

О Б Я В Л Е Н И Е № 133/27.05.2021год.

  О Б Я В Л Е Н И Е № 133/27.05.2021год.       К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л     Днес 27.05.2021год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо…

О Б Я В Л Е Н И Е № 131/27.05.2021год.

  О Б Я В Л Е Н И Е № 131/27.05.2021год.     К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л     Днес 27.05.2021год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 130 / 26.05.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 130 / 26.05.2021г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 26.05.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-1301#1/22.04.2021г. процедура за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за улична и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот  УПИ І-20 и други…