Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 149/24.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 149/24.06.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 24.06.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-443#4/27.05.2020г. заповед            № РД-06-607/26.05.2020г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект       за изменение на ПУП – План за застрояване на поземлен имот с…

ОБЯВЛЕНИЕ № 148/24.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 148/24.06.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 24.06.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-855#1/30.04.2020г.                     Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична и дворищна  регулация на кв. 86 – отреден „За КЖС, търговия, обществено хранене,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 147/24.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 147/24.06.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 24.06.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3168#5/27.05.2020г. заповед          № РД-06-594/21.05.2020г. на Кмета на Община Димитровград и от комбинирана скица – проект № 524/19.05.2020г. за одобряване на Проект за изменение на уличната…

ОБЯВЛЕНИЕ № 146 / 24.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 146 / 24.06.2020г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 24.06.2020 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявен с  писмо регистр. индекс УТКР-30-1348#1/16.06.2020г.  проект за  изменение на Подробен устройствен план-план за  дворищна  регулация,с който съседни урегулирани поземлени имоти УПИ V и УПИ ХІІІ в кв.31 по плана…

ОБЯВЛЕНИЕ № 145 / 24.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 145 / 24.06.2020г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 24.06.2020год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-571#3/26.05.2020г. заповед №РД-06-595/21.05.2020г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за  изменение на Подробен устройствен план -план за регулация на урегулиран поземлен имот УПИ…

Временна организация на движението при във връзка с нормалното протичане на дефиле абитуриенти

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-707   Димитровград, 18.06.2020 година            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и за нормалното протичане на дефиле на абитуриенти на открита сцена на площад България, град Димитровград,   Н А Р Е Ж ДА М:   Временно…