Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  №137 /25.05.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ  № 137 / 25.05.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 25.05.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-1122/27.03.2023г. за съобщаване на заповед за одобряване на проект за ПУП – изменение на плана за регулация, план за застрояване и план схема за…

ОБЯВЛЕНИЕ  №131 /23.05.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ  № 131 / 23.05.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 23.05.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-4595/09.12.2022г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-522/31.03.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ  №130 /23.05.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ  № 130 / 23.05.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 23.05.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-2304/01.07.2023г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-579/11.04.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за Подробен устройствен план –…