Актуално

Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – парцеларен план за електрификация на поземлен имот с идентификатор 39668.156.52, м. “Кърчето“ по кадастралната карта на землище с. Крепост

Решение № 693 от 31.03.2022г. на Об.С.

ЗАПОВЕД № РД-06-592 от 04.05.2022 г. за временна организация на движението

З А П О В Е Д     № РД-06-592   Димитровград 04.5.2022 година   На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1 от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата…