ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

Image 30108

Адрес: Димитровград               
бул.”Д.Благоев” №78
тел: 0391/61076            
email: [email protected]

КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА     

Капацитетът е 8 места. Защитеното жилище е разположено в едноетажна сграда и разполага с кухня със столова, дневна, спални и санитарни помещения.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Лица с умствена изостаналост.

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Жилището предоставя комплекс от социални услуги в общността, гарантиращи обучение на потребителите в насока придобиване на умения за самостоятелен начин на живот; задоволяване на ежедневните и здравни потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

Основни дейности:
1. Обучителни:

 • изграждане и възстановяване на хигиенни и битови навици;
 • практически занятия за движение по улиците;
 • изграждане на умения за водене на здравословен начин на живот;
 • формиране на умения за разпределение и контрол на личните средства;
 • доразвиване и затвърдяване на уменията за четене, писане и смятане;
 • запознаване и изграждане на умения за правилно боравене с кухненското оборудване, приготвяне и сервиране на храна, измиване и дезинфекция на съдовете.

2. Терапевтични:

 • трудотерапия – функционална и занимателна;
 • рехабилитация – медицинска и социална.

3. Социални:

 • консултиране на потребителите по действащи нормативни документи;
 • изграждане на умения за ползване услугите на здравни, социални и обществени заведения,като дирекция „Социално подпомагане”, болница, ТЕЛК, църква, поща, банка, общинска администрация, НОИ и други;
 • изграждане на контакти със съседската общност;
 • оказване на емоционална подкрепа на потребителите  за преодоляване на психологическите проблеми.

 

ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА

Определя се съгласно “Тарифа за таксите за социалните услуги финансирани от републиканския бюджет”. Потребителите на защитено жилище заплащат 50 /петдесет/ % от месечният си доход, а при лицата с доход над 500/петстотин/ лева таксата е в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.