ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

img_0641.jpg

Адрес: Димитровград
ул.“Кл. Охридски“ № 1
тел.: 0391/2-60-95
e-mail – [email protected]


КАПАЦИТЕТ

 • 50 места


МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

Центърът за обществена подкрепа е разположен на първия етаж в сграда, общинска собственост, която се намира в центъра на града.
Центърът разполага с:

 • кабинет на ръководителя и социалните работници;
 • кабинет на педагозите  с възможност за групова и индивидуална работа;
 • стая за групова и индивидуална работа;
 • кабинет на логопеда;  
 • кабинети на психолозите;
 • санитарни помещения

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • деца с отклоняващо се поведение – деца с противообществени прояви, деца страдащи от зависимост към упойващи вещества и др.;
 • деца, необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище;
 • деца, жертва на насилие;
 • деца и младежи от специализирани институции;
 • деца, ползващи социални услуги в общността от резидентен тип;
 • родители, семейства и близки на деца от посочените групи деца.
 • приемни семейства;
 • осиновители;
 • семейства, за които има риск да изоставят децата си;
 • деца с увреждания.

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск , обучение и подкрепа на кандидат - осиновители и приемни родители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Основни дейности:

 • Реинтеграция и деинституционализация на деца от специализирана институция      
 • Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани институции
 • Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства
 • Консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства.  
 • Превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали и/или в риск от отпадане от училище и техните семейства.
 • Семейно консултиране и подкрепа
 • Превенция на изоставянето
 • Провеждане на обучение на кандидат-осиновители  
 • Оценка и обучение на кандидат-приемни родители
 • Подкрепа на дете, настанено в приемно семейство

 

Услугите в Център за обществена подкрепа се предоставят:

 • с направление от отдел :Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“;
 • с насочване от други институции-училища, обединени детски заведения, Районно Управление на МВР Димитровград, МКБППМН, МБАЛ „Св. Екатерина“ Димитровград и други;
 • с подаване на писмено заявление за ползване на услугите /само за логопедични проблеми/.

Услугите, предоставяни в ЦОП са напълно безплатни.