Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Адрес: гр. Димитровград 
бул. “Д.Благоев” № 78
тел.: 0391/66997
e-mail: cnstdg[email protected]

КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНАТА  БАЗА

Капацитетът на Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост е  15 места. Центърът е разположен в двуетажна сграда, общинска собственост. Разполага с 11 спални помещения с общо 15 легла, столова с кухненски бокс, две стаи за отдих и развлечения и спортна площадка.


СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Центърът предоставя комплекс от социални услуги, насочени към лица, които имат потребност от 24-часова грижа. В Центъра е създадена среда за живот, близка до семейната. Лицата, настанени в Центъра получават необходимата им индивидуална подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот.

Основни дейности:

  • Задоволяване на основните жизнени потребности на лицата, настанени в Центъра
  • Осигуряване на условия за ползване на консултативни и подкрепящи услуги
  • Осигуряване на условия за почивка, спорт и организиране на свободното време
  • Обучение в овладяване на социално-битови умения
  • Осигуряване на необходимите здравни грижи
  • Подготовка но документи и представяне на ТЕЛК

ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСA

Определя се съгласно “Тарифа за таксите за социалните услуги,финансирани от републиканския бюджет”.Потребителите с доход под 500 лева заплащат 50 % от месечния си доход.
Такса в размер на действителните месечни разходи заплащат лицата, които:

  • имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;
  • имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
  • са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделките надвишава 60-кратния размер на гарантир минимален доход за съответния период;
  • са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.