ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 5

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА  № 5

Сградата на детската градина в с.Горски извор се намира в централната част  на селото,   в непосредствена близост до православния храм и на 17 км. от града.
Детската градина  разполага с 22 места. В нея се отглеждат, възпитават и обучават деца на възраст от 3 до 6 г. в една смесена целодневна група За  децата се грижат двама  педагози, един здравен кабинет и трима  непедагогически персонал.
Временно изпълняващ длъжността директор на детската градина е Петя Станева.
Детската градина  работи по възпитателно-образователна програма, която е насочена към  развитие на  фината моторика, интелекта, игровата култура, социалните и комуникативни умения на децата.Овладяването на образователното съдържание по различните образователни направления се извършва с богат избор от нагледни материали, скоито разполага детската градина.

Адрес: с.Горски извор, ул.  „Димитровградско шосе”, №8
Телефон: 039362/208
E-mail: cdg5gorski_izvor@abv.bg


ФИЛИАЛ

Сградата на филиала в с.Добрич се намира в центъра на селото, в близост до кметството и православния храм  и е на 8 км. от града.Тя е изцяло ремонтирана и обновена по проект „ Красива България”. Създадени са благоприятни условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата.            
Детската градина  разполага с 44 места с функциониращи  две смесени целодневни групи  от деца на възраст от 3 до 6 г. За  отглеждането, възпитанието и обучението на децата се грижат двама  педагози, един здравен кабинет и трима  непедагогически персонал.
Възпитателно-образователната програма е насочена към ориентиране на детето в природния и социалния свят, развитие на уменията и способностите, необходими за подготовката им преди постъпване в училище. Обучението на децата се извършва в двете групи и предполага богатство от идеи  и подходи от страна на педагозите, а така също разполага и с разнообразие от материали и нетрадиционни занимални с оформени кътове, благодарение на което в детската градина е създадена атмосфера  на спокойствие и детска увереност при откриване и използване на знанията и уменията.

Адрес: с. Добрич, ул.  „Кирил и Методий”, № 3
Телефон: 039262/468


ФИЛИАЛ

Сградата на филиала в с.Ябълково   се намира в западната част на селото и на 25 км. от града.
Детската градина  разполага с 22 места и с функционираща  една смесена целодневна група от деца на възраст от 3 до 6 г. За  отглеждането, възпитанието и обучението на децата се грижат двама  педагози, един здравен кабинет и трима  непедагогически персонал.                                                                               
Педагозите и децата от филиала  в с. Ябълково  работят по проекти за деца от различни етноси, най-вече роми, финансирани от Ромски образователен фонд-Будапеща и Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в които децата са включени в допълнителни обучения по български език, математика, природен и социален свят, музика, етнотанци  и етнография.

Адрес: с. Ябълково, ул.  „Васил Левски”, № 36
Телефон: 039372/433

свали като .pdf