18:00 часа, Лятна градина На Градска библиотека „П.Пенев”, Младежки театрални празници `2021 - „Репетицията – Сливи за смет”, Театрална школа „Мелпомена”