Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга”

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.12-0020-С0001 „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК „ДЪГА” ДИМИТРОВГРАД”

ДЕЙНОСТИ

 

Цели на проекта

Обща цел (цели):
Да реализира устойчив модел на деинституционализация на деца/младежи с увреждания, настанени в специализирани институции чрез разкриване на резидентна форма на социална услуга в община Димитровград – Център за настаняване от семеен тип.

 

 

Специфична цел:

Прилагане на устойчив комплексен подход за повишаване качеството на живот на деца и младежи с увреждания, лишени от родителски грижи.
Създаване на нова форма социална услуга от резидентен тип, основана на професионалната оценка на потребностите на всяко дете.
Прилагане на качествени и ефективни подходи за социална работа от квалифициран и обучен персонал.

 

Основни дейности

  • Дейност 1 – Организация и управление на проекта
  • Дейност 2 – Подбор и наемане на екип за деинституционализация и персонал на ЦНСТ
  • Дейност 3 – Подготовка за преместване на децата и младежите
  • Дейност 4 – Преместване на децата и младежите
  • Дейност 5 – Информираност и публичност
  • Дейност 6 – Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип

 

Целева група

  • Деца и младежи с увреждания, настанени в специализираните институции за деца с умствена изостаналост и деца с физически увреждания и в домовете за медико-социални грижи за деца.
  • Деца с увреждания в общността
  • Семейства на деца с увреждания
  • Персонала ангажиран в ЦНСТ

 

БФП – 175 356,12 лв.
Начало на проекта – 1 март 2014г.
Край на проекта – 30 април 2015г.

Ръководител проект
Ивелина Златева
Тел.: 0391/6 75 86
GSM 0885 987 039

свали като .pdf