Обществена трапезария

Обществените трапезарии са социални услуги в общността, насочени към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигурят сами. 

Община Димитровград предоставя социалната услуга ”Обществена трапезария” от 2009г., ежегодно от м. октомври до м. април включително.

Финансирането  се извършва чрез Фонд ”Социална закрила” на проектен принцип.
С изпълнението на проекта се осигурява топла храна за хора в неравностойно положение, жители на Община Димитровград.
Храната  се приготвя от Домашен социален патронаж. Броят на обслужваните лица е 81.
   
Кой може да ползва социалната услуга?

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от   Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотноживеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни деца и лица.

Партньори на Общината в този проект са Клубовете на хората от третата възраст, хората в неравностойно положение и специални потребности в града /Клуб ”Габера”, Клуб ”Раковски” и Клуб ”Славянски”/ и кв. Черноконево. Там са оформени  пунктове, от които одобрените лица  получават храната си. На лицата с увреждания храната  се доставя в домовете им.


Община Димитровград е партньор в предоставянето на социалната услуга на сдружение с нестопанска цел ”Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов ДМ”, като още 17 жители от общината получават топла храна през зимния период. Храната  се приготвя от Домашен социален патронаж и се доставя до домовете на потребителите.

Община Димитровград е партньор при предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария” и на Клуб ”Доброшин” в с. Добрич. Там  храна  получават 54 потребители.

свали като .pdf