Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 601 от 17.10.2023 година