Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 401 от 16.06.2023 година