СЪОБЩЕНИЕ за открита процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство върху обект – публична общинска собственост- с.Странско и с.Ябълково