Проект за ПУП – изменение на ПР и ПЗ на част от кв. 179 с обхват ПИ с идентификатори 21052.1005.112, 21052.1005.7, 21052.1005.113, 21052.1005.8, 21052.1005.3 и 21052.1005.4 по KK на гр. Димитровград.

Files: