Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот                   с идентификатор 21052.95.70 в местност „Белия бряг, кв.”Черноконево” по Кадастрална карта на Димитровград.