Проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 21052.1018.82, кв. 522, м. „Габера”, гр. Димитровград.

Files: