Проект за изменение на ПУП- ПР и застрояване и допълването му с план-схема за електрификация за УПИ XX243, кв. 12, с. Великан, общ. Димитровград.

Files: