Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I293 и УПИ IV293, кв. 28, с. Сталево, общ. Димитровград.

Files: