Проект за изменение на Подробен устройствен план-план за  регулация и застрояване на УПИ Х-56, отреден „За сладкарски цех” в кв.7 по плана на с.Каснаково.