Проект за изменение на кадастралния план на поземлени имоти пл.№ 27 и пл.№ 699, за които е образуван УПИ III27,699, кв. 4, с. Крепост, общ. Димитровград.

Files: