ОДОБРЯВАМ: Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация, с. Горски извор, кв.43, УПИ III-396.

Files: