ОДОБРЯВА: Проект за изменение на ОУП на Община Димитровград.