ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА УПИ „ЗА ЗЕЛЕСЯВАНЕ”, КВ. 179, ГР. ДИМИТРОВГРАД