ОБЯВЛЕНИЕ  №130 /23.05.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ