Общ. Съвет Димитровград одобрява задание и дава разрешение за проектиране на ПУП – ПЗ в с. Крепост м. “Кара дере”.

Files: