О Д О Б Р Я В А М: Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, парцеларен план и план-схема за трасе на кабел СрН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 39668.65.37, м. „Гермите”, земли

Files: