О Д О Б Р Я В А М: Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване и план-схеми за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация на УПИ XXVIIIза общ. обслужване, произв. и складови дейности, ПИ 21052.1017.497, УПИ XXIXза общ. обслужване, пр

Files: