О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП- ПР на УПИ Iза автобаза, кв. 802, ПИ: 21052.1012.50, гр. Димитровград.

Files: