О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ за допълването му със специализирана план – схема за електрозахр. като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Изместване на кабел НН” в поземлен имот с идентификатор 21052

Files: