О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 39668.151.12, м. „Далъмазар”, землище с. Крепост.

Files: