О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване, изменение на план за регулация и план-схема за електрификация на УПИ VII77 и УПИ X78, кв. 7, с. Добрич, общ. Димитровград

Files: