О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VIII-479, кв. 37, с. Ябълково, общ. Димитровград.

Files: