О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 427, за който е образуван УПИ V427, кв. 39, с. Брод, общ. Димитровград

Files: