Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Фотоволтаична централа и кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа” в УПИ IV473 и УПИ VII473, кв. 59, с. Върбица, общ. Димитровград.

Files: