Да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, изменение на план за регулация и план-схема за електрификация за УПИ XXI-354, кв. 29, с. Добрич, общ. Димитровград.

Files: