Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна линия НН - външна връзка на ФЕЦ към техническата инфраструктура” в поземлен имот с идентификатор 21052.340.48, УПИ IXза производствени и складови нужди, кв. 700, гр. Димитро...

Files: