Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Фотоволтаична централа” в поземлен имот с идентификатор 39668.156.53, м. „Кърчето”, землище с. Крепост, общ. Димитровград.

Files: