Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Фотоволтаична централа и кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа” в УПИ II-57, кв. 20, с. Светлина, общ. Димитровград.

Files: