1. Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VI672, УПИ VII672, УПИ V673 и УПИ VIII673, кв. 89, с. Ябълково, общ. Димитровград.

Files: