Recent

заповед № РД-06-418

З А П О В Е Д               № РД-06-418..........   Димитровград ..16.03.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-841/12.03.2015г. от Милко Иванов Димитров,собственик по нот.актове №136/2001г. и №34/2009г. на  урегулирани поземлени имоти  УПИ ХІVа-553 и УПИ ІХ-553  в кв.54 по плана на с.Добрич, одобрен със заповед…

заповед №РД-06-366

З А П О В Е Д               № РД-06-366 .......... Димитровград ...12.03..2015г.       В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-807/10.03.2015г. от Марийка Запрянова Петрова,собственик  по нот.акт №18/2002г. на търговски обект с идентификатор 21052.1015.287.4 с отстъпено право на строеж ,намиращ се в…

заповед РД-06-357 / 11.03.2015.

З А П О В Е Д           № РД-06-357.......... Димитровград ..11.03.2015г.        В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТ-14-108#1/08.01.2015г. от „Катека Транс” ЕООД гр.Стара Загора, собственик  по нот.акт 54/2013г. на поземлен имот с идентификатор 21052.1012.22 по кадастралната карта на Димитровград ,включен в обхвата…

заповед №РД-06-275

З А П О В Е Д          № РД-06-275.......... Димитровград -17.02.2015г.        В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-589/16.02.2015г. от Теодора Стоянова-директор дирекция ОССДСОМП при Община Димитровград,собственик по АОС с рег.№172/2006г. и №171/2006г. на съседни урегулирани поземлени имоти УПИ ІІ и УПИ ІІІ  в…

заповед №РД-06-238

З А П О В Е Д          № РД-06-238......... Димитровград ..16.02.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.№ УТКР-29-518/11.02.2015г. от „Ситигаз България”ЕАД,гр.София със заявено инвестиционно намерение за изграждане на допълнителни трасета от газопроводната мрежа на Димитровград и  искане   за допущане    изработването на проект за изменение…

заповед №РД-06-237

З А П О В Е Д           № РД-06-237.........   Димитровград /16.02.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.№ УТКР-29-520/11.02.2015г. от „Ситигаз България”ЕАД,гр.София със заявено инвестиционно намерение за изграждане на допълнителни трасета от газопроводната мрежа на Димитровград и  искане   за допущане    изработването на проект за изменение на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 103 / 11.02.2015г

ОБЯВЛЕНИЕ  № 103 / 11.02.2015г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                        Днес 11.02.2015 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-18#1/07.01.2015г. процедура за одобряване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ…

заповед №РД-06-129

З А П О В Е Д             № РД-06.-129.........   Димитровград..23.01.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-164/16.01.2015г. от Василка Йорданова Дзанетани,наследник на Иван Кръстев Демирев,собственик по разписен лист на  урегулиран поземлен имот  УПИ І-603  в кв.68 по плана на с.Ябълково, одобрен със заповед №269/1966г. ,…