Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот / “Без граници”

   1126  Completed projects
Общата цел на настоящето проектно предложение е да мотивира и ангажира местните заинтересовани страни в община Димитровград в процеса на създаване на условия и предпоставки за съчетаване на личния, семеен и професионален живот на гражданите на общината за насърчаване на заетостта и подобряване качеството на живот.Специфични цели: 1.    Да се проучат и анализират добри национални и европейски практики и инициативи в подкрепа на Съвместяването, реализирани от местни власти, бизнес, неправителствени организации и др. 2.    Да се осъществи обмен на опит и добри практики при разработването на нормативни документи и организирането на инициативи в подкрепа на Съвместяването между община Форли, Италия и община Димитровград, България. 3.    Да се разработи общинска стратегия за насърчаване на заетостта чрез осигуряване на „висококачествени работни места”, включително възможности за съчетаване на професионалния и личен живот на жителите на Димитровград и да се идентифицират потенциални изотчници за финансиране на планираните в нея мерки. 4.    Да се създаде партньорска мрежа от градове, провеждащи активна политика за създаването на подходяща среда, в която гражданите да разполагат с достъчно възможности за установяване на баланс между личния, професионален и семеен живот. Да се повиши информираността на оптимален брой местни заинтересновани страни, имащи отношение към създаването на условия за Съвместяване.
Управляващ орган/ схема ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.
Стойност/лева 183 260
Период на изпълнение май 2012- октомври 2013
свали като .pdf