ОБЯВЛЕНИЕ № 103 / 11.02.2015г

ОБЯВЛЕНИЕ  № 103 / 11.02.2015г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       Днес 11.02.2015 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-18#1/07.01.2015г. процедура за одобряване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ ХХVІІІ-625, кв.16 по плана на с.Добрич.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи,че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на УПИ І-2 в кв.16 по плана на с.Добрич не е получил писмото „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 0052J4 L
  • собственик на УПИ ХVІІІ-625 в кв.16 по плана на с.Добрич не е получил писмото „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 0052J6 N

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 11.02.2015 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 25.02.2015 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

ОТ ОБЩИНАТА