Приемане на изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

ОТ САШО СПАСОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕСИЙНА ГРУПА БСП

ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД

                                                                      

 

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

  

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Димитровград е приел Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград. Наредбата е в сила от 01.01.2010г., като през годините са извършвани промени.

В чл. 32, ал. 2 е определена такса за продажба на собствена земеделска продукция – намаление с 50% от таксата по т. 32 1).

На основание чл. 32а (нов с Р№ 1311/29.05.2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) (1) Намалението по чл. 32, ал. 2 се ползва в период, определен със заповед на кмета на общината, според вида на произвежданата продукция.

Заповедта на кмета на Община Димитровград по чл. 32а обхваща периода март – октомври. Реализирането на земеделската продукция не може да се осъществи в рамките на горепосочения период, тъй като за някои култури срока за реализация са месец ноември, дори и в началото на месец декември, а предлагането на други обхваща цялата календарна година.

В тази връзка предлагам изменение на чл. 32а от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

 Предвид гореизложеното представям на вашето внимание следния проект за

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград изменя чл. 32а, ал. 1 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

„Чл. 32а (нов с Р№ 1311/29.05.2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) (1) Намалението по чл. 32, ал. 2 се ползва през цялата календарна година, докато регистрираните земеделски производители предлагат собствена продукция, регистрирана в Областна дирекция „Земеделие”.

 

 

 

Сашо Спасов

Председател на сесийна група БСП