Предложение за промяна на Наредба № 2 за опазване на обществения ред и в Наредба №4 за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи от градското обзавеждане на територията на община Димитровград .

До Общински съвет Димитровград

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

 

От Тодор Ташев , общински съветник при Общински съвет Димитровград , КП Да за Димитровград .

 

Относно : Промяна в Наредба № 2 за опазване на  обществения ред , на Общински съвет Димитровград ;

                                  В наредба №4 за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи от градското обзавеждане на територията на община Димитровград .  

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

            Неприятно ми е когато видя група непълнолетни да стоят стиснали своите фишове загледани в екрана и очакващи печалба , което по съществото си представлява хазартна игра , неприятно ми е да виждам как се рекламира и пропагандира , хазартна игра , като самият факт на залаганията се осъществява на публични места .  като огледах описаното място се констатира , че в същото се продават печатни издания , но не бе книжарница , нито библиотека , защото наред с тях се продават и цигари и алкохол.

            Закона за хазарта е налице строга регламентация по отношение на игрите определени , като хазартни , как същите следва да бъдат скрити от поглед , като сам акт на залагане , как не следва да се допускат непълнолетни , липсва обаче такава подробна регламентация или по точно не се прилага тази регламентация и по отношение на организирани хазартни игри на открито на публично място . Следва да уточня , че не става въпрос за томбола , става въпрос за игра подобна на бингото , хазартна по своята същност и смисъл с насока парична награда .

           Това което наблюдавам след справка в закона се оказа и противозаконно .

 

           Нормативна база Закон за хазарта :

 

Чл. 2. (1) Хазарт е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.

 (2) Участник в хазартна игра е лице, което е направило залог, за да вземе участие в

играта.

 (3) В хазартните игри могат да участват само пълнолетни дееспособни физически

лица, за които няма ограничения в този или в други закони. Недееспособните могат да

получават билети или талони за участие в традиционна лотария, тото игри и томболи само по дарение.

 

         / не съм видял дарствен акт  /

          Забрани

 

Чл. 9. (1) Забранява се организирането на хазартни игри в сградите и прилежащите

им площи - публична държавна и общинска собственост, /тези преместваеми обекти са настанени в имоти публична общинска собственост / в обектите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, в сгради, в които са разположени структури на държавната администрация, независимо от вида на собствеността им, в учебните, лечебните и здравните заведения, както и в съсобствени обекти без нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици / не ми е известно Община Димитровград да е предоставяла писмено нотариално заверено съгласие за такава дейност / .

 (2) Забранява се организирането на хазартни игри от лица или в обекти без

съответния лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта, както и фактическото

осъществяване на дейността по издадения лиценз, без да е получено удостоверението по чл. 34, издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта / дали имат лиценз , които е непрехвърляем , такъв не бе открит в Комисията по хазарта , в публичните регистри / .

 (3) Забранява се на физически и/или юридически лица да инсталират и/или да

използват игрално оборудване или комуникационно оборудване и/или да приемат залози, и/или изплащат печалби или по друг начин да подпомагат или да посредничат при фактическото осъществяване на дейност по организиране на хазартна игра без издаден лиценз по този закон / посредническата дейност също се лицензира / .

 (4) Забранява се държането на игрално оборудване за организиране на хазартни игри

извън обектите, за които е издаден лиценз по този закон. Допуска се държането на игрално оборудване в складови помещения без обществен достъп, както и в помещения с обществен достъп за целите на търговски изложения и презентации.

 (5) Забранява се използването на игрално оборудване, което не е утвърдено от

Държавната комисия по хазарта или за което не е внесен дължимият данък по Закона за

корпоративното подоходно облагане.

(6) Забранява се на игрална зала да се поставя наименование, различно от наименованието "Игрална зала за хазартни игри".

 (7) Забраняват се производството, разпространението и сервизът, както и вносът,

разпространението и сервизът на игрално оборудване без лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта, както и фактическото осъществяване на дейността по издадения лиценз, без да е получено удостоверението по чл. 34, издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта.

 (8) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2014 г. , в сила от 1.01.2014 г.) Лицензираните организатори

на хазартни игри не може да развиват дейност по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартни игри, освен за внос на игрално оборудване за собствени нужди. 

 

            Наредба № 2 за опазване на Обществения ред на Общински съвет Димитровград.

 

                             Р  А  З  Д  Е  Л     Т  Р  Е  Т  И

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СОБСТВЕНОСТТА.

ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ

 

       Чл.15. Забранява се:

1.         Продажбата и сервирането на алкохолни напитки на лица под 18 годишна възраст;

4.         Допускането на лица под 18 години до обществени места, в които се представят програми с еротично и порнографско съдържание, както и в игрални зали с хазартен характер;

        Чл.16. Забраняват се хазартните игри на обществени места, освен в специално предназначените за целта игрални заведения. / ВПС с визията на щанд със сигурност не могат да се приемат за игрално заведение /

      

 

             Предвид изложеното представям на Вашето внимание , следните въпроси , е ли правилно да се развива хазартна игра , на публично място , като самият акт на залагане , на получаване на печалбата или загуба на залога , са видими и неприкрити от неограничен кръг наблюдатели сред които и непълнолетни . Е ли правилно да се допуска афиширане на такова поведение , същото е в пълен разрез с нормативната база по отношение на критериите и изискваният които трябва да покрие една игрална зала . Тя следва да е така устроена , че да няма пряка видимост вътре , за да не се прокламира начин на поведение , което не следва да се толерира .

            Ако тези будки се приемат за хазартна „зала“ , то тогава същите и в непосредствена близост до тях не следва да се намират непълнолетни деца , предвид факта , че там се продават основно цигари и алкохол . Дали същите наред с даренията на фишове удостоверяващи залог , са една мащабна дарителска кампания на господин Пеевски , / ако не е било налице покупка , а дарение /, не смея да предполагам .

          Считам, че не следва да се допуска провеждане на хазартни игри по този показен начин , без те да са обособени в помещения без пряка видимост на процеса на игра .

             В допълнение липсват данни всяка една будка да е регистрирана като хазартна зала и а притежава лиценз . В допълнение на лицето , което според мен би било потърпевш относно ограничаване на дейността му бе изпратено писмо за становище и защита , на което не бе получен отговор в предоставеният му срок.

 

            Срещу аргумента , защо да приемаме такава рестрикция , нека изчакаме някой друг да приеме такова нещо първи , представям следното становище : Липсата на решителност не е превес на страха , обикновено е просто мързел , а в редки случай изгода .

 

            Налице е и технически пропуск за допълване на наредбата , като е пропусната изведената забрана в Закона за здравето , а именно забрана за продажба на тютюневи изделия на лица под 18 годишна възраст , като следва тази забрана да се включи в чл. 15 от наредба №2 за опазване на обществения ред .

 

            За да е пълна защитата на общественият интерес , следва да се извърши и промяна по отношение на Наредба №

            Предвид изложеното предлагам , да приемем нормативна база , която недвусмислено съобразена със Закона за хазарта и моралните норми , които следва да се кредитират в обществото , предлагам проект за решение както следва :

 

                      На основание чл.21 ал.2, Общински съвет Димитровград

 

РЕШИ

 

          Променя в  Наредба № 2 за опазване на общественият ред , на Общински съвет Димитровград чл. 16 , като настоящият текст остава непроменен и се извежда под ал.1 –ва.  на чл. 16.

 

         Създава се ал.2 в чл. 16 от Наредба №2 за опазване на обществения ред – забраната по ал.1 се отнася до всякакъв вид игри , провеждани не в сграда или помещение с надпис зала за хазартни игри или друго обозначение , което ясно и недвусмислено да показва , характера на провежданите игри . Забранява се какъвто и да е вид конструкция , щом пространството на  което се провежда играта или залагането или се проследява процеса на определяне на победител , или се изплащат печалби , е общо достъпно от непълнолетни и малолетни лица .

 

        Създава се ал.3 в чл. 16 от Наредба №2 за опазване на обществения ред – Пространството по ал.2 следва да е оградено от стени или стъклени ограждания , като по този начин се прекъсва пряк визуален достъп до него с цел невъзможност да се възприеме пряко визуално момента на извършване на залог , на проследяване на избора на печеливш или изплащане на печалбата , като това препятствие следва да обособява помещението за провеждане на хазартната игра като стая.

 

        Създава се ал.4 в чл. 16 от Наредба №2 за опазване на обществения ред – Помещението по ал.2 следва да е шумоизолирано и при преминаване в близост до него да е препятствана възможността за слухово възприемане на описаните действия по предаване на залог , избор на игра , проследяване на избор на печеливш или достигане на резултат определящ печеливш , както и изплащане на печалбата .

 

      Създава се ал. 5 в чл. 16 от Наредба № 2 за опазване на общественият ред – забранява се провеждането на хазартни игри в ВПС , ако при представяне на схемата на обекта или обектите не е получено разрешение от общински съвет Димитровград именно за осъществяване на такава дейност , след като се представи становище на експертен съвет , че са изпълнени изискванията на предходните алинеи.

 

       Променя се чл. 42 ал.3 от Наредба №2 за опазване на обществения ред – създава се нов текст на ал.3 – За нарушения на чл. 16 чл. 15 ал.1 , се предвиждат наказания за първо нарушение на един търговски обект в размер на имуществена санкция 1000 лв., при всяко следващо нарушение извършено в период от 1 година от предходното 5000 лв. , при повторност при провеждането на хазартни игри се затваря и запечатва и търговският обект , ако е налице договорно отношение с община Димитровград за конкретният обект договорът се прекратява поради виновно неизпълнение от страна на наемателя. Наред с запечатването се отменя и административният акт даващ право на ползване на търговския обект , като такъв.

 

       Променя се чл. 42 от наредба №2 за опазването на обществения ред – досегашната ал. 3 става ал. 4 ; досегашната ал.4 става ал.5 ; досегашната .

 

         Създава се §8 / нов/ - По отношение на настоящите промени за обектите заварено положение, собственост на спортния тотализатор се предоставя 6 месечен срок за превеждане на обектите в съответствие с настъпилите промени в чл. 16 Наредба №2 вр. чл.3 ал.1 от Наредба № 4 , за всички останали обекти организиращи хазартни игри разпоредбите имат сила от дена приемането им от Общински съвет Димитровград.

 

          Създава нова точка в чл. 15 от Наредба№2 за опазване на обществения ред , а именно – чл.15 т.6 / нова / Забранява се продажбата на тютюневи изделия на лица под 18 годишна възраст.

 

         Променя в Наредба № 4 за реда и условията за поставяне на временно преместваеми обекти и елементи от градското обзавеждане на територията на Община Димитровград , чл.3 ал.1 добавя се изречение трето -  Когато ВПС са предназначени за дейности попадащи под разпоредбите на Закона за хазарта , следва да е изпълнено изискването на чл.  16 ал.5 на Наредба №2 за опазване на обществения ред.

 

         Възлага на Кмета на Община Димитровград контрола по изпълнението на променените норми, като същият следва с срок от 6 месеца да представи отчет за настъпилите резултати по отношение ограничаване на достъпа на малолетни и непълнолетни до обекти организиращи хазартни игри. 

 

                                     Тодор Ташев ………………………………