Приемане на изменения на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                                                        

ОТНОСНО: Приемане на изменения на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

  УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

            През последните няколко заседания на Общински съвет – Димитровград бяха внесени предложения за изменения на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград. Това се наложи след препоръка, изхождаща от извършена проверка от Районна прокуратура – Димитровград относно законосъобразността на действащите към момента наредби на Общински съвет, издадени на основание чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и привеждането им в съответствие със закона.

За да се финализира изпълнението на разпоредбите на прокуратурата, е необходимо да бъде прието още едно изменение в Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, както следва:

Съгласно т. 33 на Приложение № 2 към чл. 56 в Наредба № 12 е въведен данък за игри с развлекателен или спортен характер, като е записано, че данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта. В същото време в наредбата няма направено разграничение, поради което предлагам текста „според местонахождението на обекта” да отпадне.

Предвид гореизложеното, Ви предлагам следния  проект за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с ЗМДТ, Общински съвет – Димитровград изменя т. 33 от Приложение № 2 към чл. 56 в Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, както следва:

„т.33 Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения, както следва:”

            Приложение: извлечение от публикацията в интернет-страницата на Община Димитровград.

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград