Приемане на изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                                                      

 

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

  

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

            През последните няколко заседания на Общински съвет – Димитровград бяха внесени предложения за изменения на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград. Това се наложи след препоръка, изхождаща от извършена проверка от Районна прокуратура – Димитровград относно законосъобразността на действащите към момента наредби на Общински съвет, издадени на основание чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и привеждането им в съответствие със закона.

За да се финализира изпълнението на разпоредбите на прокуратурата, е необходимо да бъде прието още едно изменение в Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

Съгласно разпоредбата на чл. 66 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, „който декларира данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.” В случая е налице грешка в разпоредбата, която следва да бъде отстранена, тъй като би следвало да носят административнонаказателна отговорност лицата, които декларират НЕВЕРНИ данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса.

 Предвид гореизложеното, Ви предлагам необходимото изменение на наредбата и представям на вашето внимание следния проект за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград изменя чл. 66 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

„Чл. 66. Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

            Приложение: извлечение от публикацията в интернет-страницата на Община Димитровград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград