Промяна в Наредба № 12 - Привеждане в съответствие със съществуващата нормативна база на Наредба № 12 за определяне на местните данъци на територията на Община Димитровград.

До Общински съвет Димитровград

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Тодор Ташев – общински съветник при Общински съвет Димитровград, КП Да за Димитровград.

 

Относно : Промяна в наредба № 12  - Привеждане в съответствие със съществуващата нормативна база на Наредба № 12 за определяне на  местните данъци на територията на Община Димитровград.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

 

         Прилагането на закона не е самоцел , не е на инат , не е за да създавам пречки на администрацията или за да и създавам не дай си боже, на работа на администрацията . Търсенето на правда и справедливост , търсенето на вариант , за едно простичко прилагане на закона , за да са защитени правата на гражданите , за да се доведе до невъзможност неправомерното претендиране на дължим налог, за нещо което нямаш и което не можеш да използваш , трябва да е водещ мотив във всяко едно управление.         

        Не можем да се водим от визията нека да оспорват пред съда Наредбата. Трябва да направим така , че да не приемаме незаконосъобразни актове и когато се констатира , че сме го направили да направим всичко възможна да възстановим справедливостта и правата които сме нарушили. Когато сме допуснали възможност за извършване на действия събиране неправомерно на налог , трябва да направим всичко възможно да поправим щетата от тези си действия.

         За пореден път внасям и моля да разгледате предложение за промяна на Наредба № 12 за определяне на местни данъци на територията на Община Димитровград.

          Длъжен съм да конкретизирам следната фактическа обстановка изведена от страна и на съдебни състави , а именно :

          Превозните средства , които не са пререгистрирани и които не притежават регистрационни табели не отговарящи на БДС 15980 и БДС ISO 7591, са валидни до 31.V.2006 г. - Наредба №І-45/2000г. , същевременно същата тази Наредба , прогласява , От 1.VI.2006 г. служебно се прекратява регистрацията на всички превозни средства с регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591.

 

         Тази прекратена регистрация , сблъскана с неразбиране и нежелание за прилагане на закона , води до изкривяване на правата на гражданите и естествено до тяхното ощетяване . Липсата на валидна регистрация води до извода , че тези Моторни превозни средства,  НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ за движение по републиканската пътва мрежа . А за да може да им се начислява и събира данък следва да е изпълнено именно това изискване МПС да са регистрирани за движение чл.52 ал.1 от ЗМДТ. Липсата на регистрация е абсолютна предпоставка водеща до невъзможност да се начислява , събира и изисква такъв данък. 

 

           Нормативна уредба

Преходни и Заключителни разпоредби - НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2002 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г.)

В сила от 14.04.2000 г.Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.31 от 14 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 14 Май 2002г., изм. ДВ. бр.105 от 8 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2003г., изм. ДВ. бр.105 от 2 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., попр. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 27 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 31 Август 2012г.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) Регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591, са валидни до 31.V.2006 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Подмяната на тези табели се извършва по изготвени от областните дирекции "Полиция" графици, както следва:

1. до края на 2002 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1991 до 2000 г. вкл.;

2. до края на 2003 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1986 до 1990 г. вкл.;

3. до края на 2004 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1981 до 1985 г. вкл.;

4. до края на 2005 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1976 до 1980 г. вкл.;

5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) до 31.V.2006 г. - за превозни средства с първоначална регистрация преди 31.ХII.1975 г. и за всички с неподменени до момента регистрационни табели поради спиране от движение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) От 1.VI.2006 г. служебно се прекратява регистрацията на всички превозни средства с регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591.

 

ЗМДТ

Раздел IV.

Данък върху превозните средства

 

 Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки

Чл. 52. С данък върху превозните средства се облагат:

1.         (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

 

        Санкция и проверка на дейността ни е залегнала като виждане и развитие в Методиката за взаимодействия на прокуратурата с контролните органи при противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите, тази Методика издадена от Главният прокурар на Република България .  

        Водим от горното предлагам следният проект за Решение

 

Общински съвет Димитровград

РЕШЕНИЕ :

 

На основание чл. 21 ал.2 предложение ІІ-ро ЗМСМА .

 

               ПРИЕМА  § 11 /нов/ в Преходните и заключителни разпоредби. Влизащ в сила незабавно , поради характера на приетите промени , а именно наложени по силата на закона , със следното съдържание :

                „ Превозните средства с отпаднала служебна регистрация , за движение по републиканска пътна мрежа по смисъла на §3 от НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 г. на МВР, на попадат в обхвата на Раздел ІV от Наредбата и за същите не се дължи данък от 01.06.2006г. „

                Възлага на кмета контрола по изпълнение на приетото решение.

 

 

Тодор Ташев ……………………………….