Предложение за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград

До Общински съвет Димитровград


Докладна записка


От Тодор Ташев , общински съветник от КП Да за Димитровград.


Относно : Промяна на Наредба № 10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


            В личен контакт с Общинска администрация се констатира наличие на противоправна дейност , а именно събиране на такса за деклариране на имот пред Отдел приходи .

            Общ административен принцип е , че не следва да се утежняват с каквито и да е такси или други финансови изисквания , действия свързани с декларирането дължими данъци . Предвид тази причина не се събира каквато и да е такса при представяне на Годишна данъчна декларация пред НАП или други декларации свързани пряко с определяне на публични задължения.

             В община Димитровград се констатира от мен абсолютно неправомерно събиране на такса при деклариране на недвижим имот . Тази такса е незаконосъобразна. Тази такса се събира само и единствено от лица придобили имоти находящи се извън административният център. Тази такса се събира за действие което общинска администрация е длъжна да изпълни безплатно по закон , а именно да попълни страница ….. „ служебно” . Бе отправено запитване да общинска администрация от където ми бе отговорено с отговор тези действия представляват техническа услуга , заверка на т.н. и т.н.  Вместо да се прекрати тази практика се търси оправдание за събираните неправорно такси , което е недопустимо. Бе ми отговорено - служебно не означава безплатно . НЕ БЕЗПЛАТНО Е ДЕКЛАРИРАНЕТО И ПОД НИКАКВА ФОРМА НЕ СЛЕДВА И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗИСКВА ТАКСА ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ .  От друга страна служебно – означава действие което даден административен или съдебен орган извършва сам и то не по свое усмотрение , а поради императивно изведено задължение от закон или друг нормативен акт , както и в унисон със АПК .


                В отговора се съдържа и констатация , че таксата е дължима предвид разпоредбата на Наредба № 10 на Общински съвет Димитровград Приложение № 2 позиция № 29 – Попълване на приложение към данъчна декларация- 4 лв.

                Тази услуга е свързана с техническото изписване на текст , каквото техническо изискване на съм желал , но в никакъв случай не следва да се приема за услуга , служебно задължителните действия на самият административен орган . Не допустимо е събиране на такса , за това , че административният орган ще си свърши работата , от друга страна недопустимо е обвързването на такава такса със изпълнение на задължението си да декларираш имот . В тази връзка може да се достигне до правният абсурд да бъде отказана регистрация на данъчна декларация предвид невъзможността ада се заплати посочената такса .

               Длъжен съм да отбележа , че самото съществуване на посочената такса не е незаконно / във вида на практическото и събиране / от гледна точка на това , че действително са налице граждани които са неграмотни или поради друга причина не могат да попълнят сами декларацията и нейните приложения, укорима е злоупотребата с тази такса , която се събира за „услуга „ което не е искана от ползвателя на административна услуга .

                 Предвид гореизложеното на основание чл. 21 ал.2 ЗМСМА, предлагам следният проект на

                                                   РЕШЕНИЕ

 

1.      Общински съвет Димитровград ОТМЕНА позиция № 29 от Приложение № 2 на Наредба № 10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, действие на това решение незабавно , предвид противоречащото на закона ползване на тази такса като основание за акумулиране на приходи.

2.      Възлага изпълнението на решението на Кмет на Общината Димитровград.

 

Тодор Ташев ……………………………….

 

Прилагам отговор на Кмет на Община Димитровград.