Приемане на изменение на Наредба № 30 условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград във връзка с изплащане на еднократна финансова помощ в размер на една минимална работна заплата за подпомагане отглежда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

                                    

 

Относно: Приемане на изменение на Наредба № 30 условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград във връзка с изплащане на еднократна финансова помощ в размер на една минимална работна заплата за подпомагане отглеждането на новородени или осиновени деца на територията на Община Димитровград.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            С Решение № 1476 от 30. 10. 2014 г. Общински съвет – Димитровград даде съгласие от 01.01.2015 г. община Димитровград да предоставя еднократна финансова помощ на родителите на новородени деца с местожителство на територията на общината за подпомагане отглеждането им в размер на една минимална работна заплата за всяко новородено дете.

Представям на вашето внимание правила за изплащане на финансовата помощ, в които да са определени критериите, условията, процедурата и необходимите документи за предоставяне на еднократната финансова помощ, които да бъдат внедрени в съществуващата вече Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.

         В тази връзка предлагам Общински съвет – Димитровград  да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград приема изменение на Наредба№ 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград, както следва:

 

НАРЕДБА № 30

за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.

 

Чл.1 С тази наредба се определят условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.

Чл.2 Общата сума, предвидена за отпускане на еднократна помощ, се одобрява от Общински съвет - Димитровград, при приемането на годишния бюджет на община Димитровград.

 

Раздел І

 

ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖКИ ЗДРАВОСЛОВНИ СЪСТОЯНИЯ  И ВЪЗНИКНАЛИ СПЕШНИ СОЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ.

 

Чл.3 (1) Еднократна помощ се предоставя на жители на община Димитровград, които се нуждаят от финансова помощ за лечение на тежки здравословни състояния в случаи, когато те сами не могат да заплатят лечението си, както и финансова помощ, в случай на възникнали спешни социални потребности и други изброени случаи.

(2) Предоставянето на средства по чл. 3, ал. 1 от тази наредба се извършва до изчерпване на планираната сума.

Чл.4 (1)Размерът на еднократната финансова помощ е не повече от размера на минималната работна заплата за страната.

(2) В случай, че нуждаещите се от еднократна финансова помощ са деца ненавършили 18 годишна възраст, може да се отпусне парична сума в размер до две минимални работни заплати за страната.

(3) При наличие на повече от едно основание, размерът може да бъде по-голям, но в рамките на 50% от утвърдените в бюджета средства за еднократна финансова помощ на жителите на Община Димитровград.

Чл.5 Помощите за тежки здравословни заболявания са следните:

 1. еднократна помощ за животоспасяваща операция, извършена в рамките на календарната година;
 2. еднократна помощ за закупуване на скъпоструващи лекарства, извън тези, които се приемат редовно;
 3. осигуряване на еднократна помощ за покриване на транспортни разходи на болно лице и придружителят му при извършване на животоспасяващи интервенции;
 4. помощите по тази наредба са индивидуални.

Чл.6 Еднократна помощ по решение на общински съвет се предвижда и в случаи:

 1. при възникнали спешни социални потребности
 2. при пожари
 3. при катастрофи
 4. при бедствия и промишлени аварии
 5. при наводнения

Чл.7 Помощите за тежки заболявания се предоставят по искане на:

 1. болното лице;
 2. в случай, че същото не е в състояние да направи искането, то се подава от родител, настойник, попечител или роднина;

Чл.8 (1) Критерии и ред за определяне на лицата, имащи право на еднократна финансова помощ по чл.5:

 1. право на тази помощ имат жителите на община Димитровград, които са с постоянен адрес на територията на общината и страдат от тежко заболяване, лечението на което не могат да заплатят сами.
 2. необходими документи за отпускане на исканата помощ:
 • искане до председателя на Общински съвет-Димитровград;
 • документ доказващ наличието и вида на заболяването (епикриза от специализирано здравно заведение);
 • документ доказващ направените разходи за лечение или транспорт;
 • рецепта издадена от лекуващия лекар;
 • други документи, доказващи сериозността на заболяването (експертно решение от ТЕЛК/РЕЛК/НЕЛК/ЛКК, удостоверяващо степента на намалената работоспособност на лицето);
 • декларация за съгласие за разкриване на лични данни;
 • документ, доказващ социалния проблем.

Чл.9 Предоставянето на средства по тази наредба се извършва след становище на Постоянната комисия „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет -Димитровград и решение на ОбС - Димитровград.

Чл.10. Председателят на Общински съвет – Димитровград насочва искането до постоянната комисия „Здравеопазване и социални дейности”, която:

 • проверява наличието на изискуемите документи;
 • извършва проверка за потвърждение на описаното състояние;
 • разглежда всяко искане, определя размера на отпуснатите средства за всеки конкретен случай и изготвя предложение за решение до ОбС-Димитровград;
 • излиза с мнение за липса на основание за отпускане на еднократна помощ;

Чл.11. (1) Окончателното решение за отпускане на еднократна помощ се взема от Общински съвет - Димитровград.

(2) Помощите по решение на ОбС - Димитровград се изплащат от касата на община Димитровград, срещу предоставяне на разходен документ.

 

Раздел ІІ

 

ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА НОВОРОДЕНО/ОСИНОВЕНО ДЕТЕ

 

Лицата подаващи заявления за отпускане на помощ за отглеждане на новородено/осиновено дете трябва да отговарят на следните критерии:

Чл. 12. Родителите на новороденото/осиновеното дете да бъдат с постоянен адрес и да живеят постоянно в населено място на територията на Община Димитровград, към датата на подаване на заявлението за получаване на помощ, като поне единият от тях бъде с такъв за последните 5 години към момента на раждане (осиновяване) на детето,  удостоверено със справка от ГРАО при Община Димитровград или от съответното кметство (изисква се служебно).

Чл. 13. Родителите на детето да са навършили пълнолетие към датата на раждане на детето.

Чл. 14. Средствата за подпомагане за отглеждане на новородено/осиновено дете следва да бъдат отпуснати на майката или законен представител до трето поредно дете на майката. Ограниченията не се отнасят за трето поредно раждане на близнаци, тризнаци и т.н. (изисква се служебно).

Чл. 15. Заявлението за отпускане на помощ се подава от майката или законен представител на детето. Към заявлението се прилагат следните документи:

- Лична карта на лицето подаващо молбата, оригинал и копие;

- копие от Акт за раждане на детето „оригинал” ;

- не се разглеждат молби, към които се прилага копие от акта за раждане; „дубликат” на новороденото дете, с отразени в него промени изразяващи се в припознаване на детето;

- удостоверение за липса на задължения към община Димитровград;

Чл. 16. Родителите на новороденото или осиновеното дете да нямат предоставени за отглеждане дете/деца в социални заведения и домове – удостоверение от отдел „Закрила на детето“.

            Чл.17. Заявлението и приложените към него документи се подават в шестмесечен срок от датата на раждането/осиновяване на детето. Всички молби и приложените към тях документи, подадени след изтичането на този срок се оставят без разглеждане.

Чл.18. Комисиите назначени със заповеди на кметовете на населените места на община Димитровград с включени в състава им общински съветници извършват проверка за установяване условията за отглеждане и възпитание на децата, съставя протокол и издава удостоверение за родителите.

Чл.19. Комисиите по чл.8 в тридневен срок от заседанието, съставят протокол и го връчват на кмета на населеното място, който в тридневен срок заедно с документите го внася в деловодството на Община Димитровград.

Чл.20. Предложението за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородените/осиновените деца на територията на община Димитровград се изготвя от общинска администрация, комплектова се с всички необходими документи и се внася ежемесечно от кмета на общината до Общински съвет.

Чл.21. Помощта се предоставя еднократно в рамките на календарната година.

Чл.22. При получаване на сумата майката подписва декларация, в която безспорно декларира, че детето няма да бъде дадено за осиновяване, в противен случай възстановява получената сума.

Чл.23. Наредбата е с приета с Решение № 948/25.07.2013 г. от Протокол №22 на Общински съвет – Димитровград, изменена с Решение ….. на Общински съвет – Димитровград.

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград