ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                                                        

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014г.

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

           

В Общински съвет – Димитровград  постъпи искане от Гроздан Тодоров Апостолов, управител на „Елит Агро 74” ЕООД гр. Димитровград за отдаване под наем на Автокантар, находящ се в землището на село Бодрово.

Съгласно чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8, ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №1149 от 30.1.2014 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8, ал. 9 от ЗОС.

На 20.10.2014 г. на интернет страницата на Община Димитровград, секция Общински съвет – Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г.          

Имайки предвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Димитровград включва в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г., раздел ІІІ, А, следния обект:

Автокантар, част от имот № 302007 в землището на село Бодрово, Община Димитровград  те имоти в землището на гр. Димитровград и в населените места от Община Димитровград:

2.  Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

            Приложение: Искане, скица и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г. /публикувано на интернет страницата на общината на  20.10.2014г./

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград